Privacyverklaring

De algemene gegevens van Christine Kliphuis:

Naam: Christine Kliphuis
Adres: Van Montfoortstraat 19
Plaats: 2274SR Voorburg
KvK-nr: 27249118
Btw-nr: 61549708B01
E-mailadressen: info@christinekliphuis.nl en christinekliphuis@gmail.com

In deze privacyverklaring informeren we u hoe Christine Kliphuis uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Christine Kliphuis respecteert de privacy van al haar (potentiële) cliënten en de gebruikers van haar website.

Christine Kliphuis gaat zorgvuldig om met de haar verstrekte persoonlijke informatie en deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Christine Kliphuis te maken hebben. Christine Kliphuis houdt zich in alle gevallen aan de eisen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Christine Kliphuis. Dat betekent dat Christine Kliphuis niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van organisaties die genoemd worden of waarnaar verwezen wordt op de website van Christine Kliphuis.

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt
• Naam, e-mailadres en (indien verstrekt) telefoonnummer.
• Adresgegevens (indien van toepassing)

Hoe Christine Kliphuis aan uw persoonsgegevens komt
De persoonsgegevens die Christine Kliphuis verwerkt worden door uzelf verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier (bijvoorbeeld het contactformulier) of omdat u gebruik maakt van de diensten van Christine Kliphuis.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Het leveren van diensten
Als u informatie inwint, een offerte aanvraagt of een opdracht verstrekt, dan hebben we deze gegevens nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
Contact opnemen
Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening of de met u gemaakte afspraken, of wanneer u daar zelf om hebt gevraagd of toestemming voor heeft gegeven.
Informatie verstrekken
Wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe producten en diensten of wijzigingen van verschillende aard dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je hierover te informeren.
Afhandelen van uw betaling
Wanneer u ons een opdracht verstrekt, dan hebben we deze gegevens nodig voor facturering en administratieve verwerking van uw betaling.
Voldoen aan wettelijk verplichtingen
Uit administratief oogpunt is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Zaken automatisch geregeld
Christine Kliphuis neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Christine Kliphuis) tussen zit. Christine Kliphuis gebruikt een automatische emailmarketingdienst.

Bewaartermijn
Christine Kliphuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, tenzij een langere bewaartermijn bij wet verplicht is. Hoe lang uw gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Gegevens met betrekking tot het afnemen van een dienst bij Christine Kliphuis bewaren we 7 jaar, in overeenstemming met de fiscale bewaarplicht.

Delen persoonsgegevens met anderen
Verstrekken gegevens aan derden
Christine Kliphuis verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Christine Kliphuis verleent alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet.

Verwerkersovereenkomsten met derden
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Christine Kliphuis wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

Christine Kliphuis deelt gegevens met de volgende partijen.
1. Partij voor hosting van de website en e-mail – deze zorgt dat de website goed functioneert, dat Christine Kliphuis goed bereikbaar is per e-mail en dat ingevulde contactformulieren hun bestemming bereiken. Kopieën van deze contactformulieren worden op een beveiligde plek bewaard.

2. E-mail automation programma – voor de verwerking van inschrijvingen voor nieuwsbrieven. Hiervoor heeft het programma je voor- en achternaam naam en mailadres nodig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens, verwerkt door Christine Kliphuis, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@christinekliphuis.nl.
Christine Kliphuis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Bezwaar maken en overdraagbaarheid
U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Christine Kliphuis.
Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Christine Kliphuis een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

Beveiligen
Christine Kliphuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Christine Kliphuis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, of indien u meer informatie wilt over de beveiliging van door Christine Kliphuis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@christinekliphuis.nl of christinekliphuis@gmail.com

Recht op indienen klacht
U hebt te allen tijde de mogelijkheid en het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Christine Kliphuis niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via deze link.

Wijzigingen
Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om deze privacyverklaring aan te passen. Christine Kliphuis behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd. Wij raden u aan om met enige regelmaat de privacyverklaring te controleren.

Het complete cookiebeleid is hier te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 april 2019.

Christine Kliphuis